Mohou nám bezpečnostní prvky v autě ublížit?


Pokud se podíváme na kterýkoliv automobil, zjistíme, že v nÄ›m najdeme celou Å™adu bezpeÄnostních prvků. A je jich Äím dál více. Zatímco jeÅ¡tÄ› v nedávné minulosti nám musel staÄit klasický bezpeÄnostní pás, dnes je každé auto vybaveno airbagy, parkovacím asistentem a dalšími prvky, které mají zajistit naÅ¡i bezpeÄnost.

 

Je vÅ¡ak otázkou, zda nás naopak tyto bezpeÄnostní prvky neohrožují. PÅ™eci jen, je potÅ™eba poÄítat s tím, že i díky nim může dojít ke zranÄ›ní. ProÄ jsou tedy implementovány, když hrozí, že se díky nim zraníme?

 

vyfouklý airbag

 

Je pravdou, že například u bezpeÄnostních pásů je pomÄ›rnÄ› běžné, že pÅ™i nárazu dojde ke zlomení žeber. To může být velmi vážné, zvláštÄ› pokud ono zlomené žebro propíchne plíci Äi dokonce srdce. V takovém případÄ› to může být až fatální.

 

Airbag nám zase může velmi snadno zlomit nos, ve výjimeÄných případech jej dokonce zarazit do mozku. A asi není potÅ™eba říkat, jaké následky bude nÄ›co takového mít. PÅ™esto jej dnes najdeme v každém novém automobilu.

 

bezpeÄnostní pás

 

Pokud jde o parkovací automaty, ty nejsou neomylné. Pokud nám dají Å¡patné informace, můžeme snadno narazit do vÄ›ci, kterou máme za sebou, aÅ¥ už je to jiný vůz, plot, budova Äi jen sloup veÅ™ejného osvÄ›tlení. Tím dojde nejen k poÅ¡kození vozidla, ale také ke Å¡kodÄ› na cizím majetku. O riziku zranÄ›ní pro nás není tÅ™eba hovoÅ™it.

 

Z tÄ›chto důvodů není na Å¡kodu se ptát, zda tyto prvky skuteÄnÄ› mají smysl, když mohou být nebezpeÄné. ProÄ je konstruktéři do aut pÅ™idávají, a proÄ jsou nÄ›které z nich, například bezpeÄnostní pásy, dokonce požadovány zákonem?

 

Důvod je jednoduchý: poÄet životů, které byly tÄ›mito opatÅ™eními zachránÄ›ny, znaÄnÄ› pÅ™evažuje poÄet zranÄ›ní a obÄ›tí, které díky nim vznikly. Pozitiva zde pÅ™evažují nad negativy. Je zkrátka vÄ›tší pravdÄ›podobnost, že vám bezpeÄnostní pás zachrání život, než že vás zabije. A o to tu jde pÅ™edevším.